Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen van De vakantiewoning “Casa da Pedra do Cuco” (hierna CPC), eigenaar Mark D.J. van der Hulst, te IJhorst.

1.2. Onder het gehuurde wordt verstaan de betreffende vakantiewoning en naastgelegen appartement met erf, overige opstallen, zwembad, inventaris, gereedschappen en alle bij CPC en het erf behorende (roerende) zaken.

1.3. Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met Mark van der Hulst aangaat. Tevens wordt onder huurder begrepen zij ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst met Mark van der Hulst aangaat.

2. Reservering & betaling

2.1. Mark van der Hulst is bevoegd opgegeven prijzen te wijzigen, mits tussen de boeking en geboekte vakantieperiode een termijn verstrijkt van 7 maanden of langer.

2.2. De huurovereenkomst komt tot stand zodra het reserveringsformulier (via internet, fax, post) door Mark van der Hulst is ontvangen (dan wel de boeking telefonisch is verricht) en de boeking door Mark van der Hulst schriftelijk is bevestigd.

2.3. Reserveringen lopen van vrijdag 16.00 uur tot de eerstvolgende vrijdag 10.00 uur, tenzij anders is overeengekomen.

2.4. Opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd, tenzij anders staat vermeld of wordt overeengekomen.

2.5. Uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de bevestiging dient door Mark van der Hulst van de huurder een aanbetaling van 50% van de volledige huurprijs te zijn ontvangen, tenzij Mark van der Hulst en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.

2.6. De overige 50% van de te betalen huurprijs dient uiterlijk 4 weken voor het verblijf op de bankrekening van Mark van der Hulst te zijn voldaan, tenzij Mark van der Hulst en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.

2.7. Bij boeking op een termijn van (minder dan) 4 weken voor verblijf dient de gehele huurprijs ineens (per telefonische overboeking) te worden betaald.

2.8. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. Mark van der Hulst zendt dan een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van de aanmaning nog niet in het bezit is van Mark van der Hulst wordt de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn in welk geval Mark van der Hulst gerechtigd is annuleringskosten als omschreven

in artikel 5 van deze voorwaarden in rekening te brengen.
2.9. Na bevestiging van de reservering krijgt de huurder de verblijfsbescheiden thuis gestuurd met het adres van de vakantiewoning en de naam van de housekeepster alsmede haar telefoonnummer. Zij zal de huurder de sleutel overhandigen en bijzonderheden ten aanzien van de vakantiewoning met huurder bespreken.

3. Wijziging door huurder

3.1. Indien de huurder de gesloten huurovereenkomst wil wijzigen, behoeft zulks uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mark van der Hulst. In geen geval is wijziging mogelijk vanaf en binnen de termijn van 4 weken voor aankomst. Voor elke wijziging is een reeds gedane boeking brengt Mark van der Hulst een bedrag ad. € 25,00 in rekening.

3.2. Indien de huurder de boeking wijzigt binnen 4 weken voor aankomst zijn de annuleringsbepalingen van artikel 5 van toepassing.

4. Wijziging door Mark van der Hulst

4.1. Mark van der Hulst heeft het recht de overeenkomst te wijzigen, wegens gewichtige omstandigheden, waaronder wordt verstaan omstandigheden die maken dat nakomen van Mark van der Hulst in redelijkheid niet kan worden gevergd (b.v. de verkoop van het huis) alsmede de overeenkomst te wijzigen wegens overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar. In een dergelijk geval is Mark van der Hulst gerechtigd de huurder een ander huis van vergelijkbare kwaliteit en prijs aan te bieden zonder daarmee tekort te schieten in de nakoming van haar verbintenis. Indien geen andere, vergelijkbare woning kan worden geboden, zal de reeds betaalde huursom worden terugbetaald. Aansprakelijkheid voor eventuele andere/aanvullende en/of vertragingsschade wordt door Mark van der Hulst niet aanvaard tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Mark van der Hulst.

5. Annuleren

5.1. Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, worden de annuleringskosten, die de hoogte van de huursom niet zullen overschrijden, in rekening gebracht, tenzij en in dat geval voor zover een annuleringsverzekering afgesloten is die dekking biedt.

5.2. De huurder dient te annuleren tijdens kantooruren. Indien na kantooruren wordt geannuleerd, wordt de annulering geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag).

5.3. Mark van der Hulst is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze voorwaarden.

5.4. Bij annulering vóór de termijn van 4 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder een bedrag van 50% van de totale huursom verschuldigd.

5.5. Bij annulering binnen de termijn van 4 weken vóór aanvang het verblijf is de huurder de volledige huursom verschuldigd.

5.6. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd.

6. Bijkomende kosten

6.1. Bij de huur zijn tenzij anders vermeld inbegrepen de kosten van water en (deels) elektriciteit, eindschoonmaak, bedlinnen, handdoeken en badlakens.

6.2. Bij de huur is niet inbegrepen de kosten voor het gebruik van airco en/of verwarming, tenzij anders is aangegeven. Aanwezig zijn 2 kinderledikantjes (inclusief bedlinnen) en 2 kinderstoelen.

7. Aankomst en vertrek

7.1. De aankomsttijd vangt aan op vrijdag, vanaf 16.00 uur. De geldende vertrektijd is vrijdag vóór 10.00 uur.

7.2. Direct na landing in Portugal dient u contact op te nemen met de housekeeper van de vakantiewoning, wiens gegevens huurder ter beschikking zijn gesteld in de bevestigingsbrief. De housekeeper zorgt er vervolgens voor dat huurder toegang heeft tot de woning.

8. Aantal personen

8.1. Het overeengekomen aantal maximum personen, mag niet worden overschreden, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen met Mark van der Hulst, in welk geval Mark van der Hulst gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. Indien zonder toestemming van Mark van der Hulst meer mensen overnachten dan overeengekomen is, geraakt de huurder automatisch in verzuim terzake zijn verplichtingen uit overeenkomst en is hij schadeplichtig.

8.2. Mark van der Hulst en huurder komen overeen de door Mark van der Hulst als gevolg van overtreding van de onder lid 1 dezes gestelde verboden geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 150,00 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane personen overschrijdt. Deze bepaling geldt als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van Mark van der Hulst alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.

9. Eindschoonmaak

9.1. De eindschoonmaak wordt door of vanwege de verhuurder verricht. De huurder dient bij vertrek de woning netjes en de keuken opgeruimd en schoon achter te laten, bij gebreke waarvan de eigenaar of beheerder gerechtigd is extra schoonmaakkosten in rekening te brengen.

10. Zwembad

10.1. Het zwembad is in de regel het gehele jaar door te gebruiken en wordt niet afzonderlijk verwarmd. Uitzonderingen zijn mogelijk in welk kader Mark van der Hulst geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade daardoor geleden.

10.2. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken waarbij het verplicht is dat het/de kind(eren) zonder zwemdiploma een zwemvest gebruiken.

10.3. Mark van der Hulst is niet aansprakelijk te houden voor ongelukken in of rondom het zwembad.

11. Huisdieren

11.1. In de vakantiewoning is het slechts beperkt mogelijk en in alle gevallen slechts op speciale aanvraag toegestaan huisdieren mee te nemen. De toeslag bedraagt € 50,00 per huisdier per week.

12. Overige

12.1. De huurder wordt geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf af te voeren en de barbecue schoon te maken.

12.2. Voor zover een huishoudelijk reglement in de woning aanwezig is, dient de huurder de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven. Van een van toepassing zijnd huishoudelijk reglement is een exemplaar in de woning aanwezig.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Mark van der Hulst heeft een AVB-verzekering. Mark van der Hulst aanvaardt behoudens een geval van opzet of grove schuld geen aansprakelijkheid voor schade (van welke aard dan ook) door de huurder geleden als gevolg van een/of samenhangend met zijn verblijf in de vakantiewoning tenzij en in dat geval voor zover de AVB-verzekering dekking biedt en schadevergoeding uitkeert.

13.2. Indien om welke reden dan ook Mark van der Hulst zelf schadeplichtig is, beperkt de hoogte van de alsdan te betalen schadevergoeding zich tot de hoogte van de huursom, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove roekeloosheid van Mark van der Hulst.

13.3. De huurder wordt erop gewezen dat schade aan een vakantiewoning tijdens het verblijf ontstaan aan de huurder wordt toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Huurder is verplicht een WA-verzekering te hebben en deze op verzoek van Mark van der Hulst en/of eigenaar toe te sturen.

13.4. Mark van der Hulst is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen in het gehuurde dan wel ongemakken ter plaatse, behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dan het de essentialia van de huurovereenkomst betreffen in welk geval de schade beperkt is tot de hoogte van de huursom.

14. Rente en incassokosten

De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Mark van der Hulst heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 50,00.

15. Klachten

15.1. Klachten tijdens het verblijf dienen uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk of in andere passende vorm bij Mark van der Hulst te worden ingediend, zodat Mark van der Hulst passende maatregelen kan nemen. Als de klacht niet bevredigend wordt beantwoord, dient de huurder uiterlijk binnen 4 weken na terugkomst in Nederland de klacht schriftelijk bij Mark van der Hulst in te dienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens.

15.2. Indien de huurder zich niet houdt aan de termijn die zijn gesteld in lid 1 van dit artikel, verwerkt hij zijn recht op schadevergoeding, een en ander voor zover reeds enig recht op schadevergoeding bestaat.

16. Rechtskeuze

Op alle geschillen met Mark van der Hulst is Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het bepaalde in art. 14 dezes, is de Rechtbank in Zwolle met uitsluiting van andere gerechten als enige bevoegd van geschillen kennis te nemen.